top of page

 

Zorg

 

Dit gaat over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (zowel individueel als groep) en behandeling. Het gaat over ziekenhuisbezoek, specialisten, revalidatie, opname in het verpleeghuis, 1e-en 2e lijns zorg, zonder en met verwijzing.

Zorgvraag:

 • onderzoeken, analyseren en formuleren van uw zorgvraag;

Indicatiestelling:           

 • informeren wat een indicatie van Wlz dan wel beschikking van de Wmo voor u kan betekenen

 • aanvragen van een indicatie of beschikking;

 • het ophogen van een indicatie of beschikking;

 • overleg met gemeente, CIZ, CAK, zorgverzekering;

 • omzetting van PGB naar ZIN of omgekeerd.

PGB:

 • informeren wat het hebben van een PGB voor u betekend;

 • invullen van de formulieren voor het aanvragen van een PGB;

 • hulp bij het PGB bij Wmo, Wlz, Zvw, en/of Jeugdwet;

 • overleg met het zorgkantoor/SVB;

Respijtzorg:

 • informeren welke vormen respijtzorg (logeeropvang, dagbesteding, aanwezigheidszorg, activiteiten) er zijn

 • informeren wat respijtzorg voor u kan betekenen;

 • zoeken naar geschikte (professionele) vormen van respijtzorg in uw specifieke situatie.

Wlz:

 • informeren wat de Wlz voor u kan betekenen;

 • de wetgeving m.b.t. de rechten van u als cliënt bekijken;

 • het samen met of voor u invullen van de aanvraagformulieren;

 • informatie inwinnen bij het zorgkantoor;

 • aanvragen van extra budget op het zorgzwaartepakket thuis;

 • indien gewenst: aanwezigheid bij uw indicatiegesprek.

Zorgaanbieders:

 • zoeken naar zorgaanbieders aan de hand van uw criteria;

 • zoeken naar begeleiding bij bepaalde processen (bewindvoering, mentorschap, onder curatelestelling, (levens)testament, rouw en verlies, psychologische begeleiding).

Wmo:

 • informeren welke hulp u van de Wmo kan verwachten;

 • hulp bij het opstellen van uw persoonlijk plan;

 • hulp bij het formuleren van uw melding/aanvraag bij de gemeente;

 • indien gewenst: aanwezigheid bij uw keukentafelgesprek.

bottom of page